WORD w Łomży: BIP

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawę.

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę paliw- etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Łomża, dnia 06.12.2018 r.

WORD 333/4/18

                                                          

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży  informuje, że w  wyniku  przetargu  nieograniczonego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej  i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki, wybrano ofertę Nr 3P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F:

 

      *cena  etyliny bezołowiowej 95 – 4,10 zł. (brutto) za 1 litr,

      *cena oleju napędowego – 4,34 zł. (brutto) za 1 litr,

      *termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 30 dni.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

OFERTA NR 1Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ZACHARZEWSKI Al. Legionów 155 A, 18-400 Łomża.

 

OFERTA NR 2Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, 18-400 Łomża  ul. Strusia 9.

 

OFERTA NR 3P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F.

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Kryterium – cena  za etylinę bezołowiową 95 – 30 %

Oferta Nr 1

(4,10 : 4,21) x 30 = 29,22 pkt

Oferta Nr 2

     (4,10 : 4,15) x 30 = 29,64 pkt

Oferta Nr 3

     (4,10 : 4,10) x 30 = 30 pkt

 

Kryterium – cena  za olej napędowy – 30 %

Oferta Nr 1

     (4,34 : 4,67) x 30 = 27,90 pkt

Oferta Nr 2

     (4,34 : 4,53) x 30 = 28,75 pkt

Oferta Nr 3

     (4,34 : 4,34) x 30 = 30 pkt

 

Kryterium – termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury  liczony w dniach – 40 %

Oferta Nr 1

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

Oferta Nr 2

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

Oferta Nr 3

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

 

OFERTA NR 1 – 388,48 pkt.

OFERTA NR 2 – 393,56 pkt.

OFERTA NR 3 – 400 pkt.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 6 gru 2018 13:06
Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2018 13:13
Data edycji: czwartek, 6 gru 2018 13:13
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 9207 razy
Ilość edycji: 3

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na dostawę.

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę paliw- etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Łomża, dnia 06.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej  i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 241.080,00 zł brutto.

OFERTA NR 1Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ZACHARZEWSKI Al. Legionów 155 A, 18-400 Łomża.

·         cena  etyliny bezołowiowej 95 – 4,21 zł. (brutto) za 1 litr,
 • cena oleju napędowego – 4,67 zł. (brutto) za 1 litr,
 • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 30 dni.

Termin realizacji zamówienia –  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

OFERTA NR 2Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, 18-400 Łomża  ul. Strusia 9.

·         cena  etyliny bezołowiowej 95 – 4,15 zł. (brutto) za 1 litr,
 • cena oleju napędowego – 4,53 zł. (brutto) za 1 litr,
 • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 30 dni.

Termin realizacji zamówienia –  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

OFERTA NR 3P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F.

·         cena  etyliny bezołowiowej 95 – 4,10 zł. (brutto) za 1 litr,
 • cena oleju napędowego – 4,34 zł. (brutto) za 1 litr,
 • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 30 dni.

Termin realizacji zamówienia –  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Data powstania: czwartek, 6 gru 2018 10:41
Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2018 10:43
Data edycji: czwartek, 6 gru 2018 10:43
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 9194 razy
Ilość edycji: 1

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1 Wykonawcy do SIWZ na dostawę.

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę paliw- etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.
Łomża, dnia 03.12.2018 r.
WORD 333/4/18

.................................

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Do Zamawiającego w dniu 1 grudnia  2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych.

Pytanie nr 2:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie akceptuje takiej sytuacji.

Pytanie nr 3:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką modyfikację.

Pytanie nr 4:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na takie zmiany.

Pytanie nr 5:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką zmianę wzoru umowy .

Pytanie nr 6:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką  zmianę.

Pytanie nr 7:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką  zmianę.

Pytanie nr 8:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką zmianę.

Pytanie nr 9:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką  zmianę.

Pytanie nr 10:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na  dołączenie takiego załącznika do umowy.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2018 15:20
Data opublikowania: poniedziałek, 3 gru 2018 15:22
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 9326 razy

Zapytanie nr 1 Wykonawcy do SIWZ na dostawę.

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę paliw- etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Numer referencyjny: 333/4/18, w dniu 01.12.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

Szanowni Państwo,

Po dokonaniu analizy zapisów SIWZ wraz z załącznikami, w tym także wzoru umowy, w imieniu firmy …………………………………………..., zwracam się z pytaniem:

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*    0 zł netto za kartę nową,

* 10 zł netto za kartę zamienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)

 

 1. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów w § 2 ust 2 w przypadku potwierdzania tankowania na karcie drogowej?

Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług dokonanie przez użytkownika kart paliwowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminala (dowodem wydania) albo pokwitowaniem.

Dowód wydania zawierający następujące informacje:

 • dokładny adres stacji paliw
 • nr karty, na którą dokonywana była transakcja
 • nr rejestracyjny samochodu
 • kwota do zapłaty
 • ilość wydanego paliwa
 • data i godzina transakcji

Dodatkowo informuję, że dokument nie zawiera imienia i nazwiska osoby dokonującej transakcji, a numer karty i nie są podpisywane przez posiadaczy kart, ani przez pracowników stacji paliw Wykonawcy. Dowód wydania jest systemowym  wydrukiem z terminala  na stacji paliw przy  akceptacji poprawnie wprowadzonego numeru PIN.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 4 ust 1 i 2 oraz § 5 ust. 1, gdyż nie mają zastosowania u Wykonawcy przy użyciu kart paliwowych, ponieważ nie ma stałych cen. Transakcje bezgotówkowe (sprzedaż paliw) przy użyciu kart paliwowych są dokonywane przez Wykonawcę w/g cen detalicznych brutto  (cena z pylonu) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, pomniejszone o opust jeżeli Wykonawca go udzieli. Wykonawca proponuje następującą formę  zapisu: „Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy sprzedaż paliwa przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % za jeden litr paliwa liczonego od ceny brutto.”

 

 1. Czy istnieje możliwość odstąpienie od konieczności informowania Państwa o zmianie cen paliw ?. (wzór umowy § 5 pkt 3 )

Ze względu na uwarunkowania gospodarcze i rynkowe cena na stacjach paliw może ulec codziennej zmianie. Proponuję Państwu korzystanie z interaktywnej strony internetowej  …………………………………., która umożliwi monitorowanie i śledzenie na bieżąco cen paliw w sieci stacji. Dostęp do strony internetowej przekażemy niezwłocznie i bezpłatnie po podpisaniu umowy o korzystanie i używanie kart paliwowych.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 5 ust 4 poprzez zmianę słowa: „marża”, na słowo: „rabat”?

 

 1. Czy istnieje możliwość zaakceptowania w § 6 ust 1) projektu umowy terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury? Wykonawca proponuje również e-fakturę zamiast faktury papierowej. E-faktura jest zamieszczana na dedykowanym portalu, a powiadomienie o jej wystawieniu i możliwości pobrania jest wysyłane na adres mailowy Zamawiającego.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 6 ust 2)? Wykonawca proponuje następujący zapis: „Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  dodania w § 8 zdania, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za część Umowy, która nie została zrealizowana z winy Wykonawcy?

 

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2018 15:13
Data opublikowania: poniedziałek, 3 gru 2018 15:16
Data edycji: poniedziałek, 3 gru 2018 15:17
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 9289 razy
Ilość edycji: 2

Ogłoszenie o wyborze oferty,

w przetargu nieograniczonym.

Łomża, dnia 16.08.2018 r.

WORD 333/3/18

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży  informuje, że w  wyniku  przetargu  nieograniczonego na budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży, wybrano ofertę Nr 1 P.W. Gothic Construction Wojciech Mieczkowski, 18-400 Łomża ulica Sikorskiego 290.

      Cena za wykonanie zamówienia:
      4.000.000,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

       Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

OFERTA NR 1P.W. Gothic Construction Wojciech Mieczkowski, 18-400 Łomża ulica Sikorskiego 290.

OFERTA NR 2HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/2.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Kryterium – łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %

Oferta Nr 1

(4.000.000,00 : 4.000.000,00) x 60 = 60 pkt

Oferta Nr 2

(4.000.000,00 : 4.383.500,00) x 60 = 54,75 pkt

Kryterium – długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %

Oferta Nr 1

60 miesięcy – 40 pkt

Oferta Nr 2

60 miesięcy – 40 pkt

OFERTA NR 1 – 400,00 pkt.

OFERTA NR 2 – 379,00 pkt.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: czwartek, 16 sie 2018 12:47
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2018 12:49
Data edycji: czwartek, 16 sie 2018 12:49
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 11745 razy
Ilość edycji: 1

Informacja z otwarcia ofert.

w przetargu nieograniczonym.

Łomża, dnia 16.08.2018 r.

WORD 333/3/18

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę:

3.285.654,60 złotych netto, 4.041.355,16 złotych brutto.

 

OFERTA NR 1P.W. Gothic Construction Wojciech Mieczkowski, 18-400 Łomża ulica Sikorskiego 290.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
           4.000.000,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

           Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

OFERTA NR 2HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
          4.383.500,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

           Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

 

Data powstania: czwartek, 16 sie 2018 10:58
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2018 10:59
Data edycji: czwartek, 16 sie 2018 10:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 11702 razy
Ilość edycji: 1

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

przetarg nieograniczony na budowę placu.

Łomża, dnia 30.07.2018 r.

WORD 333/2/18

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że przetarg nieograniczony na budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży, został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), gdyż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

W postępowaniu została złożona jedna oferta z ceną 4.394.500,00 złotych. Kwota ta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4.041.355,16 złotych, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego, unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

OFERTA NR 1HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
          4.394.500,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

         Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 13:19
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 13:23
Data edycji: poniedziałek, 30 lip 2018 13:23
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 12293 razy
Ilość edycji: 1

Informacja z otwarcia ofert.

w przetargu nieograniczonym.

Łomża, dnia 30.07.2018 r.

WORD 333/2/18

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 3.285.654,60 złotych netto, 4.041.355,16 złotych brutto.

OFERTA NR 1HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
          4.394.500,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

           Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.
Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 11:04
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 11:05
Data edycji: poniedziałek, 30 lip 2018 11:06
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 12252 razy
Ilość edycji: 2

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

na roboty budowlane.

Łomża, dnia 13.07.2018 r.

WORD 333/1/18

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że przetarg nieograniczony na budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży, został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

Zamawiający wykluczył Wykonawcę składającego ofertę nr 1, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 19 w związku z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), gdyż osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz Wykonawcy składającego ofertę nr 1, brała udział w przygotowaniu niniejszego postępowania, a Wykonawca pomimo wezwania z dnia 12 lipca 2018 r. nie udowodnił, że jej udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ofertę Wykonawcy wykluczonego, uznaje się za odrzuconą.

 

Wobec powyższego, unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

OFERTA NR 1HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
  3.995.000,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 13 lip 2018 10:47
Data opublikowania: piątek, 13 lip 2018 10:49
Data edycji: piątek, 13 lip 2018 10:49
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 12611 razy
Ilość edycji: 2