WORD w Łomży: BIP

Statut WORD w Łomży.

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

 

DZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, zwany dalej "Ośrodkiem” działa na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Łomża.
3. Ośrodek używa nazwy: „Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży”
§ 3. 1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje Marszałek Województwa Podlaskiego.
§ 4. 1. Do zadań Ośrodka należy:
a) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
b) prowadzenie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy,
c) przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d) zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w przypadku wyznaczenia Ośrodka do tego zadania,
e) wdrażanie Krajowego i Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego:
a) organizować szkolenia egzaminatorów,
b) prowadzić szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
c) prowadzić praktyczne szkolenia doskonalące umiejętności kierowców,
d) organizować kursy i egzaminy w zakresie karty rowerowej,
e) współpracować z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
f) organizować kursy i konkursy z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
g) organizować spotkania egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
h) współpracować z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie podnoszenia poziomu jakości ich działania,
i) prowadzić rzeczoznawstwo w zakresie oceny technicznej pojazdów i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
j) prowadzić kursy podstawowe i dokształcające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem,
k) uczestniczyć w przedsięwzięciach poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
l) prowadzić system monitorowania przedsięwzięć wprowadzanych dla poprawy   bezpieczeństwa ruchu drogowego,
ł) prowadzić szkolenia dla diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów,
m) prowadzić szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy taksówką,
n) prowadzić szkolenia doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych,
o) organizować szkolenia dla nauczycieli prowadzących wychowanie komunikacyjne,
p) inicjować i wspierać inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą. Wypracowane z tej działalności środki finansowe oraz pozyskane dotacje i subwencje związane z realizowaniem zadań ośrodka przeznaczane są na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Ośrodek może realizować inne zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podlaskiego lub inne jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego.

DZIAŁ II.
ORGANIZACJA OŚRODKA
Rozdział 1.
Zarządzanie Ośrodkiem

§ 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka, zwany dalej „Dyrektorem”, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2.     Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.
3.     Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępcy.
4.     Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.917 z późniejszymi zmianami).
5.     Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor.
6.     Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 2.
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§ 6. 1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne do spraw:
a) finansowych,
b) egzaminowania,
c) administracyjno - gospodarczych,
d) szkoleń,
e) promocji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
oraz niewchodzące w ich skład samodzielne stanowiska pracy.
2. Na czele komórek organizacyjnych stoją ich kierownicy.
3. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
§ 7. Podział zadań i odpowiedzialności, schemat organizacyjny Ośrodka oraz szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 6, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, określają regulaminy i instrukcje ustalone przez Dyrektora oraz umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi.
§ 8. Dyrektor może powoływać zespoły problemowe, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo – doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Ośrodka, przedstawiciele organów współpracujących z Ośrodkiem oraz eksperci.

Rozdział 3.
Oddziały terenowe Ośrodka

§ 9. Oddziały terenowe Ośrodka tworzy, łączy i znosi Dyrektor w zależności od potrzeb.
§ 10. Dyrektor koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz kontroluj i nadzoruje pracę kierowników oddziałów terenowych.

DZIAŁ III.
UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW

§ 11. Dyrektor może udzielać pracownikom pełnomocnictw do dokonywania czynności cywilnoprawnych w zakresie jego właściwości.

DZIAŁ IV.
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 12. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.119 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, wydanymi na podstawie art. 121 ustawy.
2. Przychodami Ośrodka są:
a) wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
b) wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) pozostałe wpływy z działalności, o której mowa w § 4.
d) dotacje i subwencje,
3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
a) bieżącego utrzymania Ośrodka,
b) prowadzenia egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii prawa jazdy,
c) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa podlaskiego, w szczególności popularyzacji przepisów o ruchu drogowym i podnoszenia kultury jazdy kierowców, na które Ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki,
d) inwestycji związanych z działalnością Ośrodka.

DZIAŁ V.
ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 13. 1. Za organizację i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystywanie wyników i ustaleń kontroli, odpowiedzialny jest Dyrektor.
2. Bieżącą kontrolę wewnętrzną w odniesieniu do pracowników komórek organizacyjnych wykonują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych, a w stosunku do samodzielnych stanowisk pracy wykonuje ją Dyrektor.
3. Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, a także prawidłowości zabezpieczania ich przed kradzieżą, uszkodzeniem i innymi szkodami.
4. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora.
5. Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia działań przez Dyrektora w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości, zapobiegania ich powstawaniu, a także usprawnienia działalności kontrolowanych komórek.

DZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Data powstania: poniedziałek, 10 lip 2017 15:18
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lip 2017 15:19
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3987 razy