WORD w Łomży: BIP

Rejestracja na egzamin.

Wymagane dokumenty.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że oprócz osobistej wizyty w naszej rejestracji, istnieje możliwość zapisu na egzamin państwowy na prawo jazdy;

 

standardową drogą pocztową na adres:

Rejestracja WORD Łomża

Zjazd 21

18-400 Łomża

 

telefonicznie pod numerem: (086) 216 23 19,

 

lub drogą elektroniczną,

e-mailem na adres: rejestracja@word.lomza.pl

 

U W A G A !!!

Celem dokonania prawidłowej rejestracji, należy:

podać swoje dane kontaktowe oraz bezwzględnie przedłożyć lub wysłać do WORD w Łomży oryginały lub skany/zdjęcia niżej wymienionych informacji i dokumentów:

1. Informacja o numerze nadanego profilu kandydata na kierowcę PKK.

2. Informacja o numerze PESEL kandydata na kierowcę.

3. Potwierdzenie dokonania opłaty na konto WORD w Łomży:

 
    40 8769 0002 0550 1270 2000 0010
 

za egazmin państwowy na prawo jazdy danej kategorii, według cennika; W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby egzaminowanej.

 

kategoria

egzamin
teoretyczny

egzamin
praktyczny

całość

AM

30 zł

140 zł

170 zł

A, A1, A2

180 zł

210 zł

B

140 zł

170 zł

B1, C1, D1, T

170 zł

200 zł

C, D

200 zł

230 zł

B+E

-

200 zł

200 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

-

245 zł

245 zł

 

4. Oświadcznie dotyczące ochrony danych osobowych RODO. (w załączeniu do pobrania).

Następnie należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją WORD w Łomży, celem ustalenia terminu egzaminu i potwierdzenia dokonania prawidłowego zapisu. 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 17 sie 2018 13:28
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2018 13:45
Data edycji: piątek, 17 sie 2018 13:46
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 24922 razy
Ilość edycji: 12

Sprawdź swoje punkty karne.

Jesteś kierowcą? Chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych?

Jesteś kierowcą? Chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych? Możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub — za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 — uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Sprawdź, jak to zrobić:

https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktow-karnych-za-mandaty#scenariusz-przez-internet

Data powstania: wtorek, 23 lip 2019 13:45
Data opublikowania: wtorek, 23 lip 2019 13:47
Data edycji: wtorek, 23 lip 2019 13:47
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6 razy
Ilość edycji: 1

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Obowiązek INFORMACYJNY według RODO.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich  danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży.

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem: inspektor@word.lomza.pl.

3) Twoje  dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności WORD w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeń wykonawczych w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek  przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody;

4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne;

5) odbiorcą Twoich  danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;

6) Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7) Twoje  dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;

8) posiadasz  prawo żądania  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście;

11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Data powstania: piątek, 25 maj 2018 08:57
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2018 08:58
Data edycji: piątek, 25 maj 2018 08:58
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8085 razy
Ilość edycji: 9

Jesteśmy z Wami już 20 lat !!!

Data powstania: wtorek, 22 maj 2018 12:13
Data opublikowania: wtorek, 22 maj 2018 12:14
Data edycji: wtorek, 22 maj 2018 12:15
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6291 razy
Ilość edycji: 2

Serdecznie witamy i zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, podobnie jak inne placówki tego typu placówki w kraju, powstał i funkcjonuje na mocy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku.

Data powstania: poniedziałek, 10 lip 2017 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lip 2017 15:27
Data edycji: poniedziałek, 10 lip 2017 15:30
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 13480 razy
Ilość edycji: 2

Jazda próbna na placu manewrowym WORD ŁOMŻA.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia standardu obsługi swoich klientów oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób zdających egzamin państwowy w ośrodku, wprowadza nowy rodzaj usługi - możliwość odbycia (odpłatnie) jazdy próbnej po placu manewrowym WORD w Łomży przy ulicy Zjazd 21, dla kategorii prawa jazdy B, C, D, BE, CE oraz T, według poniższych zasad:
                                                                                Regulamin
                                                          udostępnienia placu manewrowego
                                         Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży
 
                                                                             § 1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
   1) WORD - należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży ;
   2) Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną , prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wskazaną jako wnioskodawca w formularzu  zgłoszenia na udostępnienie stanowisk  manewrowych, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, która zakupiła od WORD usługę jazdy próbnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   3) Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór nad osobą korzystającą z placu manewrowego ,posiadającą uprawnienia instruktora nauki jazdy w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz.  978) w zakresie kategorii prawa jazdy, w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna.
                                                                             § 2
1. Usługa obejmuje 25 – minutową jazdę próbną po placu manewrowym , przy użyciu pojazdu będącego własnością Najemcy lub będącego w jego dyspozycji, wyposażonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ), w obecności i pod nadzorem Instruktora .
2. Jazda próbna może się odbywać wyłącznie w określone przez WORD soboty, w godzinach od 8:00 do 15:30. Czas jazdy próbnej wynosi 25 minut i jest wyznaczony w blokach czasowych co 30 minut.
3. Opłata za usługę wynosi 26,00 zł brutto  (słownie : dwadzieścia sześć złotych) za 25 minut jazdy próbnej.
4. Opłaty za usługę można dokonać w punkcie kasowym Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie w siedzibie WORD (lub w innej placówce świadczącej takie usługi), albo przelewem na rachunek bankowy WORD w Spółdzielczym Banku Rozwoju w Szepietowie o numerze 40 8769 0002 0550 1270 2000 0010
5. Wniesiona opłata za usługę może zostać zwrócona w części ( wyłącznie w formie przelewu na     wskazane  konto) w wysokości 50 % wniesionej opłaty oraz po odliczeniu kosztów przelewu     dokonanego zwrotu części opłaty naliczonych przez bank, na pisemny  wniosek Najemcy     wskazujący na rezygnację z jazdy próbnej zgłoszony na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem jazdy lub po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego osoby korzystającej z placu manewrowego obejmującego dzień wyznaczony na   jazdę próbną. W przeciwnym razie opłata nie jest zwracana. Opłata za usługę nie jest także  zwracana, gdy Najemca nie spełni wymagań określonych dla przystąpienia do jazdy próbnej, o których mowa w ustępie 12.
6. Spóźnienie się na wyznaczony termin skutkuje skróceniem czasu korzystania z placu, odpowiednio do czasu który pozostał.
7. Z tytułu udostępnienia placu manewrowego w celu przeprowadzenia jazd próbnych WORD wystawia fakturę VAT.
8. Zapisy na jazdy próbne są  dokonywane według kolejności zgłoszeń przez Biuro Obsługi Klienta WORD  przy ul. Zjazd 21, 18 – 400 Łomża najpóźniej do godziny 12.00 w piątek poprzedzający sobotę, na która wyznaczona ma być jazda próbna.
9. Najemca jest zobowiązany do korzystania z placu manewrowego WORD z zachowaniem zasad ostrożności oraz zgodnie z wydawanymi ustnie zarządzeniami porządkowymi pracowników WORD nadzorujących jazdy próbne.
10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas przeprowadzania jazd próbnych po placu manewrowym WORD .
11. Warunkiem dokonania zapisu na jazdę próbną w WORD jest:
       1) dokonanie opłaty za jazdę próbną i przedstawienie potwierdzenia dokonania zapłaty
            oraz podanie danych osobowych  ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) lub nazwy Najemcy;
      2) wypełnienie formularza  zgłoszenia , którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
12. Warunkiem przystąpienia do jazdy próbnej jest:
       1) wypełnienie formularza  zgłoszenia , którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
       2 ) wyznaczenie terminu jazdy próbnej przez Biuro Obsługi Klienta WORD (rejestracja)
       3)  obecność uprawnionego Instruktora  w pojeździe wykorzystywanym do jazdy próbnej , zgodnie ze zgłoszeniem w Biurze Obsługi Klienta WORD;
      4) okazanie dokumentu tożsamości przez Najemcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania
           Najemcy ( dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu ) oraz legitymacji instruktora
           przez Instruktora ;
       5) podstawienie własnego lub będącego w dyspozycji Najemcy pojazdu do jazdy próbnej na
           10 minut przed wyznaczoną godziną i terminem jazdy próbnej;
13. W przypadku naruszenia Regulaminu pracownikowi WORD przysługuje prawo nakazania opuszczenia placu manewrowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Najemcy nie przysługuje prawo zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 3.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 1 cze 2017 10:59
Data opublikowania: czwartek, 1 cze 2017 11:15
Data edycji: czwartek, 1 cze 2017 11:18
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 20539 razy
Ilość edycji: 8

UWAGA - bardzo ważna informacja !!!

zmiany organizacyjne w WORD Łomża ... (czytaj dalej)

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci i Współpracownicy.

 

Z przyjemnościa informujemy, iż od dnia 27 marca 2017 roku, WORD w Łomży w całości funkcjonuje tylko w nowym budynku.

 

- Rejestracja oraz Kasa znajdują się na parterze.

- Sala egzaminu teoretycznego oraz poczeklania na egzamin praktyczny znajdują się na I piętrze.

- Dyrekcja i administracja na II piętrze.

 

Wszystkie kursy i szkolenia, od dnia 27 marca 2017 roku, również odbywają się tylko w nowym budynku Word - w salach szkoleniowych na I piętrze.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Data powstania: wtorek, 28 mar 2017 10:32
Data opublikowania: wtorek, 28 mar 2017 10:55
Data edycji: wtorek, 28 mar 2017 10:55
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 18670 razy
Ilość edycji: 5

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

DZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, zwany dalej "Ośrodkiem” działa na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Łomża.
3. Ośrodek używa nazwy: „Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży”
§ 3. 1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawuje Marszałek Województwa Podlaskiego.
§ 4. 1. Do zadań Ośrodka należy:
a) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
b) prowadzenie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy,
c) przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d) zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w przypadku wyznaczenia Ośrodka do tego zadania,
e) wdrażanie Krajowego i Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego:
a) organizować szkolenia egzaminatorów,
b) prowadzić szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
c) prowadzić praktyczne szkolenia doskonalące umiejętności kierowców,
d) organizować kursy i egzaminy w zakresie karty rowerowej,
e) współpracować z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
f) organizować kursy i konkursy z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
g) organizować spotkania egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
h) współpracować z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie podnoszenia poziomu jakości ich działania,
i) prowadzić rzeczoznawstwo w zakresie oceny technicznej pojazdów i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
j) prowadzić kursy podstawowe i dokształcające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem,
k) uczestniczyć w przedsięwzięciach poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
l) prowadzić system monitorowania przedsięwzięć wprowadzanych dla poprawy   bezpieczeństwa ruchu drogowego,
ł) prowadzić szkolenia dla diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów,
m) prowadzić szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy taksówką,
n) prowadzić szkolenia doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych,
o) organizować szkolenia dla nauczycieli prowadzących wychowanie komunikacyjne,
p) inicjować i wspierać inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą. Wypracowane z tej działalności środki finansowe oraz pozyskane dotacje i subwencje związane z realizowaniem zadań ośrodka przeznaczane są na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Ośrodek może realizować inne zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podlaskiego lub inne jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego.

DZIAŁ II.
ORGANIZACJA OŚRODKA
Rozdział 1.

Zarządzanie Ośrodkiem
§ 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka, zwany dalej „Dyrektorem”, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2.     Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.
3.     Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępcy.
4.     Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.917 z późniejszymi zmianami).
5.     Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor.
6.     Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 2.
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§ 6. 1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne do spraw:
a) finansowych,
b) egzaminowania,
c) administracyjno - gospodarczych,
d) szkoleń,
e) promocji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
oraz niewchodzące w ich skład samodzielne stanowiska pracy.
2. Na czele komórek organizacyjnych stoją ich kierownicy.
3. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
§ 7. Podział zadań i odpowiedzialności, schemat organizacyjny Ośrodka oraz szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 6, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, określają regulaminy i instrukcje ustalone przez Dyrektora oraz umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi.
§ 8. Dyrektor może powoływać zespoły problemowe, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo – doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Ośrodka, przedstawiciele organów współpracujących z Ośrodkiem oraz eksperci.

Rozdział 3.
Oddziały terenowe Ośrodka

§ 9. Oddziały terenowe Ośrodka tworzy, łączy i znosi Dyrektor w zależności od potrzeb.
§ 10. Dyrektor koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz kontroluj i nadzoruje pracę kierowników oddziałów terenowych.

DZIAŁ III.
UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW

§ 11. Dyrektor może udzielać pracownikom pełnomocnictw do dokonywania czynności cywilnoprawnych w zakresie jego właściwości.

DZIAŁ IV.
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 12. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.119 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, wydanymi na podstawie art. 121 ustawy.
2. Przychodami Ośrodka są:
a) wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
b) wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) pozostałe wpływy z działalności, o której mowa w § 4.
d) dotacje i subwencje,
3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
a) bieżącego utrzymania Ośrodka,
b) prowadzenia egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii prawa jazdy,
c) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa podlaskiego, w szczególności popularyzacji przepisów o ruchu drogowym i podnoszenia kultury jazdy kierowców, na które Ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki,
d) inwestycji związanych z działalnością Ośrodka.

DZIAŁ V.
ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 13. 1. Za organizację i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystywanie wyników i ustaleń kontroli, odpowiedzialny jest Dyrektor.
2. Bieżącą kontrolę wewnętrzną w odniesieniu do pracowników komórek organizacyjnych wykonują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych, a w stosunku do samodzielnych stanowisk pracy wykonuje ją Dyrektor.
3. Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, a także prawidłowości zabezpieczania ich przed kradzieżą, uszkodzeniem i innymi szkodami.
4. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora.
5. Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia działań przez Dyrektora w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości, zapobiegania ich powstawaniu, a także usprawnienia działalności kontrolowanych komórek.

DZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Data powstania: czwartek, 23 paź 2003 17:35
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2003 17:36
Data edycji: wtorek, 29 gru 2009 12:18
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 132366 razy
Ilość edycji: 3