WORD w Łomży: BIP

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Obowiązek INFORMACYJNY według RODO.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich  danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży.

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem: inspektor@word.lomza.pl.

3) Twoje  dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności WORD w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeń wykonawczych w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek  przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody;

4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne;

5) odbiorcą Twoich  danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;

6) Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7) Twoje  dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;

8) posiadasz  prawo żądania  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście;

11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Data powstania: piątek, 25 maj 2018 08:57
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2018 08:58
Data edycji: piątek, 25 maj 2018 08:58
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1422 razy
Ilość edycji: 9

Jesteśmy z Wami już 20 lat !!!

Data powstania: wtorek, 22 maj 2018 12:13
Data opublikowania: wtorek, 22 maj 2018 12:14
Data edycji: wtorek, 22 maj 2018 12:15
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1014 razy
Ilość edycji: 2

Serdecznie witamy i zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, podobnie jak inne placówki tego typu placówki w kraju, powstał i funkcjonuje na mocy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku.

Data powstania: poniedziałek, 10 lip 2017 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lip 2017 15:27
Data edycji: poniedziałek, 10 lip 2017 15:30
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8137 razy
Ilość edycji: 2

Jazda próbna na placu manewrowym WORD ŁOMŻA.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia standardu obsługi swoich klientów oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób zdających egzamin państwowy w ośrodku, wprowadza nowy rodzaj usługi - możliwość odbycia (odpłatnie) jazdy próbnej po placu manewrowym WORD w Łomży przy ulicy Zjazd 21, dla kategorii prawa jazdy B, C, D, BE, CE oraz T, według poniższych zasad:
                                                                                Regulamin
                                                          udostępnienia placu manewrowego
                                         Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży
 
                                                                             § 1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
   1) WORD - należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży ;
   2) Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną , prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wskazaną jako wnioskodawca w formularzu  zgłoszenia na udostępnienie stanowisk  manewrowych, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, która zakupiła od WORD usługę jazdy próbnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   3) Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór nad osobą korzystającą z placu manewrowego ,posiadającą uprawnienia instruktora nauki jazdy w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz.  978) w zakresie kategorii prawa jazdy, w ramach której przeprowadzana jest jazda próbna.
                                                                             § 2
1. Usługa obejmuje 25 – minutową jazdę próbną po placu manewrowym , przy użyciu pojazdu będącego własnością Najemcy lub będącego w jego dyspozycji, wyposażonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ), w obecności i pod nadzorem Instruktora .
2. Jazda próbna może się odbywać wyłącznie w określone przez WORD soboty, w godzinach od 8:00 do 15:30. Czas jazdy próbnej wynosi 25 minut i jest wyznaczony w blokach czasowych co 30 minut.
3. Opłata za usługę wynosi 26,00 zł brutto  (słownie : dwadzieścia sześć złotych) za 25 minut jazdy próbnej.
4. Opłaty za usługę można dokonać w punkcie kasowym Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie w siedzibie WORD (lub w innej placówce świadczącej takie usługi), albo przelewem na rachunek bankowy WORD w Spółdzielczym Banku Rozwoju w Szepietowie o numerze 40 8769 0002 0550 1270 2000 0010
5. Wniesiona opłata za usługę może zostać zwrócona w części ( wyłącznie w formie przelewu na     wskazane  konto) w wysokości 50 % wniesionej opłaty oraz po odliczeniu kosztów przelewu     dokonanego zwrotu części opłaty naliczonych przez bank, na pisemny  wniosek Najemcy     wskazujący na rezygnację z jazdy próbnej zgłoszony na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem jazdy lub po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego osoby korzystającej z placu manewrowego obejmującego dzień wyznaczony na   jazdę próbną. W przeciwnym razie opłata nie jest zwracana. Opłata za usługę nie jest także  zwracana, gdy Najemca nie spełni wymagań określonych dla przystąpienia do jazdy próbnej, o których mowa w ustępie 12.
6. Spóźnienie się na wyznaczony termin skutkuje skróceniem czasu korzystania z placu, odpowiednio do czasu który pozostał.
7. Z tytułu udostępnienia placu manewrowego w celu przeprowadzenia jazd próbnych WORD wystawia fakturę VAT.
8. Zapisy na jazdy próbne są  dokonywane według kolejności zgłoszeń przez Biuro Obsługi Klienta WORD  przy ul. Zjazd 21, 18 – 400 Łomża najpóźniej do godziny 12.00 w piątek poprzedzający sobotę, na która wyznaczona ma być jazda próbna.
9. Najemca jest zobowiązany do korzystania z placu manewrowego WORD z zachowaniem zasad ostrożności oraz zgodnie z wydawanymi ustnie zarządzeniami porządkowymi pracowników WORD nadzorujących jazdy próbne.
10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas przeprowadzania jazd próbnych po placu manewrowym WORD .
11. Warunkiem dokonania zapisu na jazdę próbną w WORD jest:
       1) dokonanie opłaty za jazdę próbną i przedstawienie potwierdzenia dokonania zapłaty
            oraz podanie danych osobowych  ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) lub nazwy Najemcy;
      2) wypełnienie formularza  zgłoszenia , którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
12. Warunkiem przystąpienia do jazdy próbnej jest:
       1) wypełnienie formularza  zgłoszenia , którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
       2 ) wyznaczenie terminu jazdy próbnej przez Biuro Obsługi Klienta WORD (rejestracja)
       3)  obecność uprawnionego Instruktora  w pojeździe wykorzystywanym do jazdy próbnej , zgodnie ze zgłoszeniem w Biurze Obsługi Klienta WORD;
      4) okazanie dokumentu tożsamości przez Najemcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania
           Najemcy ( dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu ) oraz legitymacji instruktora
           przez Instruktora ;
       5) podstawienie własnego lub będącego w dyspozycji Najemcy pojazdu do jazdy próbnej na
           10 minut przed wyznaczoną godziną i terminem jazdy próbnej;
13. W przypadku naruszenia Regulaminu pracownikowi WORD przysługuje prawo nakazania opuszczenia placu manewrowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Najemcy nie przysługuje prawo zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 3.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 1 cze 2017 10:59
Data opublikowania: czwartek, 1 cze 2017 11:15
Data edycji: czwartek, 1 cze 2017 11:18
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 12988 razy
Ilość edycji: 7

UWAGA - bardzo ważna informacja !!!

zmiany organizacyjne w WORD Łomża ... (czytaj dalej)

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci i Współpracownicy.

 

Z przyjemnościa informujemy, iż od dnia 27 marca 2017 roku, WORD w Łomży w całości funkcjonuje tylko w nowym budynku.

 

- Rejestracja oraz Kasa znajdują się na parterze.

- Sala egzaminu teoretycznego oraz poczeklania na egzamin praktyczny znajdują się na I piętrze.

- Dyrekcja i administracja na II piętrze.

 

Wszystkie kursy i szkolenia, od dnia 27 marca 2017 roku, również odbywają się tylko w nowym budynku Word - w salach szkoleniowych na I piętrze.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Data powstania: wtorek, 28 mar 2017 10:32
Data opublikowania: wtorek, 28 mar 2017 10:55
Data edycji: wtorek, 28 mar 2017 10:55
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 12788 razy
Ilość edycji: 5

Zapraszamy do korzystania z myjni wysokociśnieniowej firmy KARCHER

Kierowco, "brudnym przyjeżdżasz, czystym wyjeżdżasz", więcej tutaj...
Renomowana firma KARCHER znana jest na całym świecie z najnowocześniejszych produktów do czyszczenia i pielęgnacji.

Korzystając z ich wieloletniego doświadczenia, uruchomiliśmy dla Państwa, 4 - stanowiskową wysokociśnieniową myjnię samoobsługową.

Myjnia posiada również, stanowiska do mycia i suszenia dywaników, a tuż obok znajduje się ciśnieniomierz samochodowy oraz wydajny odkurzacz.

Myjnia wyposażona jest, także w rozmieniarkę banknotów na bilon.

Wszystko w jednym miejscu, wygodnie dla Ciebie.

Tylko u nas najniższa cena w stosunku do długości mycia.

Zapraszamy WORD2 - ul. Zjazd 21
Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 16:09
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 16:16
Data edycji: wtorek, 12 lip 2011 16:16
Opublikował(a): Maciej Borysewicz
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 74984 razy
Ilość edycji: 8

Okręgowa stacja kontroli pojazdów WORD2 zaprasza.

Drodzy kierowcy, w trosce o bezpieczeństwo waszych aut...,
  • linia diagnostyczna
    linia diagnostyczna
uruchomiliśmy zaawansowaną i nowoczesną linię diagnostyczną pojazdów samochodowych, uzyskując uprawnienia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza stacja oferuje pełen zakres badań technicznych wszelkich pojazdów !!! Zapewniamy miłą i fachową obsługę a dla każdego klienta miły upominek. Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej, więc zadzwoń (086) 215 03 19. Stacja czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 a w soboty od 8.00 - 14.00.
Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 10:16
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 10:30
Data edycji: wtorek, 12 lip 2011 10:31
Opublikował(a): Maciej Borysewicz
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 79097 razy
Ilość edycji: 6

Hamownia silników pojazdów 4x4 !!!!

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy....
  • Hamownia siników Maha
    Hamownia siników Maha
do nowo otwartej najnowocześniejszej hamowni silników pojazdów 4x4 firmy MAHA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Łomży.

Zadzwoń już dziś - (086) 215 03 19 i umów się na badanie. Sprawdź siłę i sprawność swojego auta !!!

Hamownia oferuje:

Pomiar cią­gły
Pomiar dys­kretny
Symu­la­cja obcią­że­nia
Kon­trola ela­stycz­no­ści
Kon­trola tacho­grafu
Pakiet gra­ficzny

Pro­gram pomia­rowy:

pomiar mocy przy sta­łej pręd­ko­ści obro­to­wej, pręd­ko­ści km/h, sile pocią­go­wej

gra­ficzne i nume­ryczne przed­sta­wie­nie mocy na kołach, strat, mocy sil­nika oraz momentu obro­to­wego
wyświe­tla­nie do 3 pomia­rów w tle

moż­li­wość wyboru poszcze­gól­nych krzy­wych na moni­to­rze i wydruku

wyświe­tla­nie na moni­to­rze pręd­ko­ści obro­to­wej, tem­pe­ra­tury oleju, momentu obro­to­wego pod­czas pomiaru

prze­li­cza­nie mocy według norm DIN70020, EWG 80/1269, ISO 585, JIS D 1001, SAE J 1349 (opcja)
Symu­la­cja obcią­że­nia z gra­ficz­nym przed­sta­wia­niem wyni­ków:

stała pręd­kość obro­towa, siła pocią­gowa oraz pręd­kość km/h
symu­la­cja jazdy

Dane zewnętrzne:

duże moż­li­wo­ści zwią­zane z pomia­rem dodat­ko­wych para­me­trów pojazdu tj. ciśnienia doła­do­wa­nia, tem­pe­ra­tury oto­cze­nia, dane pobie­rane poprzez złą­cze OBD

moż­li­wość przed­sta­wie­nia na moni­to­rze 3 dodat­ko­wych para­me­trów oraz wydruku tj.: krzywa zady­mie­nia, war­tość współ­czyn­nika k oraz war­tość CO
moż­li­wość pod­łą­cze­nia do urzą­dze­nia ana­li­za­tora spa­lin MGT 5 oraz dymo­mie­rza MDO 2 LON (opcja)
moż­li­wość pod­łą­cze­nia urzą­dzeń do pomiaru zuży­cia paliwa firm Krupp/AIC

Gra­ficzne przed­sta­wia­nie wyni­ków pomiaru mocy oraz symu­la­cji obcią­że­nia:

moż­li­wość wyboru okre­ślo­nego punktu pomiaru i przed­sta­wie­nia war­to­ści nume­rycz­nych w danym punk­cie

pię­cio­krotny zoom pozwala na dokładną ocenę dowol­nego punktu krzy­wej

gra­ficzne przed­sta­wie­nie wyni­ków pomiaru
przed­sta­wie­nie punk­tów w któ­rych zostały prze­kro­czone war­to­ści gra­niczne

moż­li­wość nano­sze­nia na wykresy uwag w for­mie tek­stu

moż­li­wość prze­łą­cza­nia jed­no­stek po pomia­rze kW/PS/KM

Hamownie są urządzeniami służącymi do badania parametrów silnika (momentu obrotowego i mocy maksymalnej), choć tak naprawdę mierzony jest jedynie moment obrotowy, a moc oblicza się na podstawie zmierzonego momentu i prędkości obrotowej. Wyniki pomiarów są zależne od warunków atmosferycznych, dlatego oprogramowanie hamowni odnosi je do umownych warunków normalnych, które są definiowane przez różne normy. Najczęściej jest to norma DIN 70020, według której normalne warunki to temperatura 25° C i ciśnienie 1000 hPa. Norma nie precyzuje natomiast parametru wilgotności powietrza. Moc silnika może być badana wg innych norm, m. in. wg amerykańskiej SAE (moc silnika wg SAE jest od kilkanastu do 20% wyższa niż w przypadku pomiaru wg DIN, co wynika z faktu, że badana jednostka napędowa jest pozbawiona części osprzętu i układu wylotowego). Rzeczywisty pomiar wykonany wg tej normy jest możliwy właściwie tylko w warunkach hamowni silnikowej. W przypadku hamowni podwoziowej, można takie warunki pomiaru z pewnym przybliżeniem symulować wybierając stosowny algorytm obliczeń, uwzględniający odpowiednie współczynniki korekcji.

Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 09:50
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 09:57
Data edycji: wtorek, 12 lip 2011 10:03
Opublikował(a): Maciej Borysewicz
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 77948 razy
Ilość edycji: 3

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, zwany dalej "Ośrodkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 137, poz. 1302), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego Statutu.

§2.

Ośrodek jest wojewódzką osobą prawną. Siedzibą Ośrodka jest miasto Łomża. Ośrodek działa na obszarze województwa podlaskiego.

§3.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

§4.

1. Do zadań Ośrodka należy:
a)organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
b)prowadzenie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy,
c)przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d)zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w przypadku wyznaczenia Ośrodka do tego zadania przez Wojewodę Podlaskiego.

2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:
a)organizować szkolenia egzaminatorów,
b)prowadzić szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
c)prowadzić praktyczne szkolenia doskonalące umiejętności kierowców,
d)organizować kursy w zakresie karty rowerowej i motorowerowej,
e)współpracować z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
f)organizować kursy i konkursy z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
g)organizować spotkania egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
h) współpracować z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie podnoszenia poziomu jakości ich działania,
i) prowadzić rzeczoznawstwo w zakresie oceny technicznej pojazdów i bezpieczeństwa mchu drogowego,
j) prowadzić kursy podstawowe i dokształcające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem,
k) uczestniczyć w przedsięwzięciach poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
1) prowadzić system monitorowania przedwsięwzięć wprowadzanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
m) realizować zadania wynikające z krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT,
n) prowadzić szkolenia dla diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów,
o) prowadzić szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką,
p) prowadzić szkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
q) organizować szkolenie dla nauczycieli prowadzących wychowanie komunikacyjne.

3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą. Wypracowane z tej działalności środki finansowe przeznaczane są na realizacje zadań o których mowa w ust. 1 i 2.

DZIAŁ II ORGANIZACJA OŚRODKA
Rozdział 1
Zarządzanie Ośrodkiem


§5.

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka, zwany dalej ,,Dyrektorem", powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.
3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.
4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor.
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 2
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§6.

1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne do spraw:
a) finansowych,
b) egzaminowania,
c) szkoleń,
d) administracyjno-gospodarczych,
oraz nie wchodzące w ich skład samodzielne stanowiska pracy.

2. Na czele komórek organizacyjnych stoją ich kierownicy.
3. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

§7.

Podział zadań i odpowiedzialności, schemat organizacyjny Ośrodka oraz szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 6, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, określa regulamin organizacyjny Ośrodka, instrukcje ustalone przez Dyrektora oraz umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi.

§8.

Dyrektor może powoływać zespoły problemowe, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo - doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Ośrodka, przedstawiciele organów współpracujących z Ośrodkiem oraz eksperci.

Rozdział 3
Oddziały Terenowe Ośrodka


§9.

Oddziały terenowe Ośrodka tworzy, łączy i znosi Dyrektor w zależności od potrzeb.

§10.

Dyrektor koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz kontroluje i nadzoruje pracę kierowników oddziałów terenowych.

DZIAŁ III
UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW


§11.

Dyrektor może udzielać pracownikom pełnomocnictw do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych związanych z zakresem działania Ośrodka.

DZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA


§12.

Ośrodek prowadzi samodzielna gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.119 ustawy oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka (Dz.U. Nr 176, poz.1443), a także na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324).

DZIAŁ IV
ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ


§13.

Za organizację i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystywanie wyników i ustaleń kontroli, odpowiedzialny jest Dyrektor. Bieżącą kontrolę wewnętrzną w odniesieniu do pracowników komórek organizacyjnych wykonują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych, oddziałów terenowych wykonują ich kierownicy, a w stosunku do samodzielnych stanowisk pracy wykonuje Dyrektor. Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, a także prawidłowości zabezpieczania ich przed kradzieżą, uszkodzeniem i innymi szkodami. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora. Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia działań przez Dyrektora w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieganiu ich powstawania, a także do usprawnienia działalności kontrolowanych komórek.

DZIAŁ V .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§14.

Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla nadania Statutu.
Data powstania: czwartek, 23 paź 2003 17:35
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2003 17:36
Data edycji: wtorek, 29 gru 2009 12:18
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 126996 razy
Ilość edycji: 3

40876900020550127020000010