WORD w Łomży: BIP

Statut WORD w Łomży.

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, zwany dalej "Ośrodkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 137, poz. 1302), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego Statutu.

§2.


Ośrodek jest wojewódzką osobą prawną. Siedzibą Ośrodka jest miasto Łomża. Ośrodek działa na obszarze województwa podlaskiego.

§3.


Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

§4.


1. Do zadań Ośrodka należy:
a)organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
b)prowadzenie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy,
c)przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d)zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w przypadku wyznaczenia Ośrodka do tego zadania przez Wojewodę Podlaskiego.

2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:
a)organizować szkolenia egzaminatorów,
b)prowadzić szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
c)prowadzić praktyczne szkolenia doskonalące umiejętności kierowców,
d)organizować kursy w zakresie karty rowerowej i motorowerowej,
e)współpracować z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
f)organizować kursy i konkursy z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
g)organizować spotkania egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
h) współpracować z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie podnoszenia poziomu jakości ich działania,
i) prowadzić rzeczoznawstwo w zakresie oceny technicznej pojazdów i bezpieczeństwa mchu drogowego,
j) prowadzić kursy podstawowe i dokształcające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem,
k) uczestniczyć w przedsięwzięciach poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
1) prowadzić system monitorowania przedwsięwzięć wprowadzanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
m) realizować zadania wynikające z krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT,
n) prowadzić szkolenia dla diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów,
o) prowadzić szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką,
p) prowadzić szkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
q) organizować szkolenie dla nauczycieli prowadzących wychowanie komunikacyjne.

3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą. Wypracowane z tej działalności środki finansowe przeznaczane są na realizacje zadań o których mowa w ust. 1 i 2.

DZIAŁ II ORGANIZACJA OŚRODKA

Rozdział 1

Zarządzanie Ośrodkiem

 

§5.


1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka, zwany dalej ,,Dyrektorem", powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.
3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.
4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor.
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 2

Organizacja wewnętrzna Ośrodka

 

§6.


1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne do spraw:
a) finansowych,
b) egzaminowania,
c) szkoleń,
d) administracyjno-gospodarczych,
oraz nie wchodzące w ich skład samodzielne stanowiska pracy.

2. Na czele komórek organizacyjnych stoją ich kierownicy.
3. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

§7.


Podział zadań i odpowiedzialności, schemat organizacyjny Ośrodka oraz szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 6, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, określa regulamin organizacyjny Ośrodka, instrukcje ustalone przez Dyrektora oraz umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi.

§8.


Dyrektor może powoływać zespoły problemowe, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo - doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Ośrodka, przedstawiciele organów współpracujących z Ośrodkiem oraz eksperci.

Rozdział 3

Oddziały Terenowe Ośrodka

 

§9.


Oddziały terenowe Ośrodka tworzy, łączy i znosi Dyrektor w zależności od potrzeb.

§10.


Dyrektor koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz kontroluje i nadzoruje pracę kierowników oddziałów terenowych.

DZIAŁ III

UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW

 

§11.


Dyrektor może udzielać pracownikom pełnomocnictw do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych związanych z zakresem działania Ośrodka.

DZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

 

§12.


Ośrodek prowadzi samodzielna gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.119 ustawy oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka (Dz.U. Nr 176, poz.1443), a także na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324).

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

§13.


Za organizację i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystywanie wyników i ustaleń kontroli, odpowiedzialny jest Dyrektor. Bieżącą kontrolę wewnętrzną w odniesieniu do pracowników komórek organizacyjnych wykonują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych, oddziałów terenowych wykonują ich kierownicy, a w stosunku do samodzielnych stanowisk pracy wykonuje Dyrektor. Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, a także prawidłowości zabezpieczania ich przed kradzieżą, uszkodzeniem i innymi szkodami. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora. Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia działań przez Dyrektora w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieganiu ich powstawania, a także do usprawnienia działalności kontrolowanych komórek.

DZIAŁ V .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§14.


Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla nadania Statutu.

 

Data powstania: poniedziałek, 10 lip 2017 15:18
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lip 2017 15:19
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3410 razy