WORD w Łomży: BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa mebli

Łomża: Dostawa mebli na wyposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży
Numer ogłoszenia: 266706 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238354 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2167793, faks 086 2167793.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli na wyposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wyposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, w tym również ich montaż w 62 pomieszczeniach, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 32.32.46.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Starpol Biuroserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 496237,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

*

Cena wybranej oferty: 597247,22
*

Oferta z najniższą ceną: 597247,22 / Oferta z najwyższą ceną: 1830000,00
*

Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 26 sie 2010 14:43
Data opublikowania: czwartek, 26 sie 2010 14:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 wrz 2010 11:58
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1129 razy