WORD w Łomży: BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa paliwa

Łomża: Dostawa paliw - etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.
Numer ogłoszenia: 687 - 2015; data zamieszczenia: 05.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256373 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2167793, faks 086 2167793.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw - etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży usług obejmujących dostawę paliw: 40.000 dm3 etyliny bezołowiowej 95, 400 dm3 etyliny bezołowiowej 98, 30.000 dm3 oleju napędowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KURPIEWSKI Jan Kurpiewski, ul. Strusia 9, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 290784,00
Oferta z najniższą ceną: 288776,00 / Oferta z najwyższą ceną: 290784,00
Waluta: PLN.
Data powstania: poniedziałek, 5 sty 2015 11:22
Data opublikowania: poniedziałek, 5 sty 2015 11:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sty 2015 13:49
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 593 razy