WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o unieważnieniu postępowania przetargu na dostawę paliwa

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

na: „Dostawę paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD  w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki”

 

Zamawiający – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży na podstawie art. 260 ust. 2  w związku z  art. 255 pkt 6  oraz art. 266   ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”   informuje, że  unieważnił ww. postępowanie , z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie

W dniu 06 grudnia 2021 r. Zamawiający – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD  w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki” .  W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zostały złożone trzy oferty, z których jedna ze względu na niezgodność z przepisami ustawy została odrzucona, a dwie pozostałe w wyniku oceny ofert  przedstawiają taki sam bilans cen oraz innych kryteriów oceny ofert, tj. terminu zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury .  Wykonawcy wezwani do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie ofert takich nie złożyli. W takiej sytuacji zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy , zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W celu wyjaśnienia, na czym polega wadliwość postępowania w takim przypadku, należy wskazać, że sytuacja taka prowadziłaby na gruncie obowiązujących przepisów do niemożliwości wyłonienia oferty najkorzystniejszej rozumianej jako najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, albowiem dwie oferty  przedstawiają taki sam wynik.

W związku z powyższym, mając na uwadze art. 255 pkt 6 w związku z art. 266   ustawy, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

 

Mirosław Oliferuk

 

Dyrektor Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

Data powstania: wtorek, 21 gru 2021 11:05
Data opublikowania: wtorek, 21 gru 2021 11:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2022 09:50
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 752 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR