WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty egzaminacyjne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego;

2) wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

3) wysokość opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów;

4) wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw transportu sprawdzających ich kwalifikacje.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2) komisji weryfikacyjnej - rozumie się przez to komisję weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

1) 30 zł - za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2) 140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3) 180 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

4) 140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5) 170 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6) 200 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7) 245 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8) 125 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej "pozwoleniem".

2. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

3. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 4. Od kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów pobiera się opłatę za sprawdzenie ich teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w wysokości określonej w tabeli nr 1, w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Wysokość opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynosi 50 zł.

§ 6. 1. Za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na egzaminatora lub egzaminatora w zakresie jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia członkom komisji weryfikacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w tabeli nr 2, w załączniku do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy na sesję egzaminacyjną przyjęto ponad 20 kandydatów na egzaminatorów lub egzaminatorów, każdemu z członków komisji oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w tabeli nr 2 załącznika do rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 13 zł - dla przewodniczącego komisji,

2) 9 zł 50 gr - dla członka komisji,

3) 9 zł 50 gr - dla sekretarza komisji

- za każdego dodatkowego kandydata.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: wz. T. Jarmuziewicz

Data powstania: czwartek, 13 paź 2005 22:02
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2005 22:25
Data edycji: wtorek, 12 lut 2013 14:38
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 90372 razy
Ilość edycji: 4
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR